Ústecký kraj kupuje majetek Lužické nemocnice za 63 milionů korun

28.06.2020 15:19

Krátce po dubnovém jednání zastupitelstva Ústeckého kraje se na nás obrátil občan, kterému se nelíbila kupní cena, za kterou se Ústecký kraj rozhodl odkoupit Lužickou nemocnici, respektive některý majetek Lužické nemocnice. Po prostudování zaslaných podkladů i záznamu ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 20.4.2020 jsme zjistili, že podnět má své opodstatnění.

V zásadě jde o to, že Lužická nemocnice se během svého fungování dostala do takové finanční situace, že sama na sebe podala v červenci 2019 návrh na prohlášení konkurzu. Do té doby byla ztráta nemocnice řešena tak, že její jediný akcionář – město Rumburk – vkládal do nemocnice každoročně finanční prostředky (formou dobrovolného příplatku) ve výši několika desítek milionů korun. V roce 2019 však město Rumburk odmítlo uhradit ztrátu nemocnice za rok 2018 ve výši 52 milionů korun.

Úpadek dlužníka byl zjištěn usnesením soudu v srpnu 2019. Do konkurzního řízení přihlásilo své pohledávky téměř 90 věřitelů v celkové hodnotě téměř 90 milionů korun. Mezi největší pohledávky patří pohledávka VZP ve výši 38 milionů a pohledávka města Rumburk ve výši 17 milionů korun.

V únoru 2020 vydal insolvenční soud souhlas s prodejem majetkové podstaty (pozemky, budovy, movité věci) mimo dražbu.

Ústecký kraj na svém zasedání 20.4.2020 projednával, jakou nabídku v rámci prodeje mimo dražbu podá. Insolvenční správkyně požadovala v prvním kole prodeje minimální cenu dle znaleckého posudku (63 milionů korun). Podkladový materiál pro zasedání zastupitelstva hodnotil cenu převáděného majetku podstatně níže, a doporučoval, aby nabídka byla učiněna zhruba ve výši 10 milionů korun.

V rámci projednávání bodu na zasedání zastupitelstva vystoupila také insolvenční správkyně, která tvrdila, že za jinou cenu než cenu dle znaleckého posudku (63 milionů korun) majetek nemocnice prodat nemůže. Tato informace nebyla zcela pravdivá, neboť dle § 289 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) jednoznačně lze při prodeji mimo dražbu stanovit kupní cenu pod cenu odhadní, byť z opatrnosti k takovému kroku insolvenční správce, jehož hlavním úkolem z titulu jeho funkce je samozřejmě uspokojení věřitelů, zpravidla přistupuje až v dalších kolech prodeje.

Teprve na přímou otázku zastupitele Mgr. Ing. Miroslava Andrta, člena rady Ústeckého kraje, zda insolvenční správkyně skutečně nemůže prodat majetek Lužické nemocnice mimo dražbu za cenu nižší než 63 milionů korun, odpověděla JUDr. Simona Hejnová, vedoucí odboru legislativně právního Krajského úřadu Ústeckého kraje, že v případě souhlasu insolvenční správkyně a věřitelského výboru lze akceptovat i cenu nižší než cenu odhadní. Přesto se zastupitelé nakonec rozhodli „jít na jistotu“ a Kraj nabídl za majetek Lužické nemocnice požadovanou kupní cenu 63 milionů dle znaleckého posudku insolvenční správkyně již v prvním kole prodeje mimo dražbu.

V červnu 2020 byla kupní cena uhrazena a Ústecký kraj se stal vlastníkem nemovitého a movitého majetku Lužické nemocnice. Další osud nemocnice závisí na mnoho okolnostech a lze bez nadsázky říci, že problém Lužické nemocnice nebyl definitivně vyřešen, spíše stojíme na jeho samém počátku.

Je pro nás obtížné hodnotit správnost či nesprávnost rozhodnutí zastupitelstva Ústeckého kraje, protože je nám známo, že samospráva nemusí vždy kupovat či prodávat majetek jen za cenu v místě a čase obvyklou, pokud pro jiný postup je v konkrétním případě nějaký rozumný důvod. V daném případě je jedním z primárních zájmů kraje zajistit dostupnou zdravotní péči pro občany kraje, lze proto pochopit i případně vyšší kupní cenu (byť nemusela být nabídnuta hned v prvním kole prodeje).

Nicméně máme za to, že zastupitelé, kteří rozhodují o koupi čehokoliv v hodnotě desítek milionů korun by měli rozhodovat na základě správných a úplných informací, o čemž lze v tomto případě minimálně pochybovat. Stručná informace JUDr. Hejnové, která na zasedání zastupitelstva sice nakonec zazněla (ale až na přímý dotaz zastupitele) a které se týkala informace, zda prodej majetkové podstaty Lužické nemocnice lze v souladu se zákonem realizovat i za cenu nižší než je cena odhadní, měla být zastupitelům komunikována srozumitelněji a hlavně již v podkladovém materiálu k projednávanému budu. To se bohužel nestalo a je otázkou, zda na jednání zastupitelstva byla informace JUDr. Hejnové jednotlivými zastupiteli zachycena.

Navíc informace JUDr. Hejnové o možnosti prodeje na za cenu nižší než odhadní (63 mil) nebyla ze strany Ústeckého kraje správně zachycena ani v zápise ze zasedání zastupitelstva Ústeckého kraje. Na tento nedostatek jsme Ústecký kraj písemně upozornili. Zároveň jsme požádali zastupitele, aby v rámci námitkového řízení docílili opravy zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Dopisem ze dne 22.6.2020 nám Hejtman kraje pan Oldřich Bubeníček sdělil, že náš podnět vyhodnotil jako důvodný, a že zápis ze zasedání zastupitelstva byl v daném bodu doplněn o doslovný záznam a to na základě jeho vlastní námitky vůči textu zápisu. Dále nám sdělil, že zastupitelům kraje byla „obratem“ předložena citace z insolvenčního zákona a že tak všichni zastupitelé měli dostatečné informace ohledně možnosti koupit majetek Lužické nemocnice i za cenu nižší než 63 milionů korun.

Dokumenty:

Bod programu zasedání zastupitelstva + podkladový materiál
Zápis ze zasedání zastupitelstva (původní, získaný na žádost – na webu není dostupný)
Podnět pro změnu zápisu ze zasedání zastupitelstva + příloha
Reakce Hejtmana

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

 

Zpracování kauzy bylo v roce 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz