TZ: Zaplacená pokuta ÚOHS je škoda, ale vymáhat ji nechceme.

07.11.2017 13:59

Tisková zpráva Právo ve veřejném zájmu

Praha, 7. listopadu 2017

Zadavatelé veřejných zakázek říkají: Zaplacená pokuta ÚOHS je škoda, ale vymáhat ji nechceme.

Nevládní organizace Právo ve veřejném zájmu provedla rozsáhlý průzkum, jak subjekty hospodařící s veřejnými prostředky (zejména stát, obce a jejich příspěvkové organizace) přistupují v praxi k vymáhání nároku na náhradu škody. Přestože 80% dotázaných považuje zaplacenou pokutu za škodu, k vymáhání nároku na kompenzaci škody přistoupilo jen 20% z nich. Přitom není pravdou, že by se škoda vymáhat nedala, jak ukazuje dobrá praxe několika desítek úřadů.

Analýza se zaměřila na zjištění, zda zadavatelé veřejných zakázek, kterým byla uložena pokuta za porušení zákona o veřejných zakázkách, vymáhají po odpovědných osobách nárok na náhradu majetkové újmy, případně v jakém rozsahu a s jakým úspěchem. [1] Přestože jsou si zadavatelé povětšinou vědomi, že na jejich majetku vznikla zaplacením pokuty majetková újma (téměř 80% zadavatelů), o vymáhání nároku na náhradu majetkové újmy se ve skutečnosti pokusila jen menšina z nich (19% zadavatelů počítáno dle objemu pokut, 25% zadavatelů počítáno dle počtu rozhodnutí). „Pokud nárok na náhradu majetkové újmy nebyl vymožen, stalo se tak zejména proto, že se o to nikdo ve většině případech ani nepokusil“ dodává Mgr. Petra Bielinová, spolupracující advokátka spolku Právo ve veřejném zájmu.

U několika ministerstev jsme se navíc opakovaně setkali s názorem, že majetková újma nevznikla, a to s odkazem na rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7 As 95/2015-49 ze dne 18. 6. 2015. Konkrétně Ministerstvo obrany interpretuje citovaný rozsudek tak, že „škodu nelze způsobit transakcí mezi jednotlivými organizačními složkami státu, protože nedošlo ke zmenšení prostředků, s nimiž stát, jako celek a jediná právnická osoba, disponuje. Vzhledem k tomu, že pokuta uhrazená ÚOHS je příjmem státního rozpočtu, nelze tedy dovodit, že by došlo ke zmenšení prostředků, jimiž stát disponuje. Z toho důvodu nemohlo dojít ani ke škodě“. Pokud bychom však tento právní názor přijali, pak je otázka z jakého důvodu stát vynaložil významné finanční prostředky vykonávání dohledu nad dodržováním zákonů regulujících zadávání veřejných zakázek (tj. vybudování a zejména každoroční dohledovou činnost ÚOHS), když případná uložená a zaplacená pokuta je „pouze“ přeléváním veřejných prostředků z jedné státní kapsy do druhé, kterou není třeba nijak řešit.

Nepopíráme, že vymáhání majetkové újmy po zaměstnancích, spolupracujících osobách a nebo dokonce osobách stojících v čele organizačních složek státu či územně samosprávných celků je obtížené a většinou se neobejde bez nepříjemných osobních konfrontací. „Není však pravdou, že by se nárok na náhradu majetkové újmy nedal s úspěchem vymáhat, jak je ostatně vidět z několika desítek příkladů dobré praxe“ dodává advokátka Petra Bielinová.

Mgr. Petra Bielinová, spolupracující advokátka spolku Právo ve veřejném zájmu,
tel. 605 54 34 19, petra@bielinova.cz

Příloha: analyza.pdf (767,4 kB) obsahuje nejen statistickou část, ale také příkladové studie téměř čtyř desítek případů, kdy škoda byla či je stále aktivně vymáhána a to včetně soudních rozhodnutí). Analýza dále obsahuje tyto přílohy:

1) použitá data v excelovém souboru (data o jednotlivých pokutách a zadavatelích),
2) citované stanovisko Ministerstva obrany
3) citovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 6. 2015 čj. 7 As 95/2015-49 


[1] Porovnávali jsme data týkající se rozhodnutí vydaných ÚOHS v první instanci v letech 2012-2015, a to za předpokladu, že takovým rozhodnutím byla zadavateli veřejné zakázky uložena pokuta v minimální výši 100 tisíc korun, a že tato rozhodnutí zároveň nabyla právní moci v období od ledna 2012 do srpna 2017. Vzhledem k tomu, že škoda na majetku státu či obcí vzniká až zaplacením pokuty, zabývali jsme se podrobně „jen“ 187 případy, přičemž objem zaplacených pokut činil téměř 73,5 mil. korun.

 

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz