Petra Bielinová: Za neposkytnutí informace přiznal soud finanční zadostiučinění

25.04.2016 21:07

Okresní soud ve Zlíně přiznal na jaře loňského roku žadateli o informace částku 40 tisíc korun jako kompenzaci za nemajetkovou újmu. Nemajetková újma byla žadateli způsobena nesprávným úředním postupem, když povinný subjekt nezákonně odpíral žadateli informaci téměř tři roky. Rozsudek je pravomocný.

Žalobce se žádostí o informace ze září 2012 domáhal informace o odměnách vedoucích odborů a ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje. Žádost o informace byla ze strany Krajského úřadu Zlínského kraje téměř dvacetkrát za sebou odmítnuta. Zlínský kraj odmítal informaci poskytnout i přesto, že nadřízený orgán (Ministerstvo vnitra) od samého počátku vydaná rozhodnutí o odmítnutí informace pro jejich nezákonnost opakovaně rušil, neboť dle jeho právního názoru (a dle judikatury Nejvyššího správního soudu) měla být informace žadateli naopak poskytnuta. Právním názorem nadřízeného orgánu byl sice Zlínský kraj vázán, avšak v praxi jej opakovaně odmítal respektovat.

Pro výši přiznaného zadostiučinění měla nakonec zásadní význam i ta skutečnost, že v průběhu sporu o informace vydal rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v říjnu 2014 klíčový rozsudek sp. zn. 8As 55/2012, v němž se NSS obšírně vyslovil k otázce zveřejňování informací o platech a odměnách úředníků. V tomto rozhodnutí NSS uzavřel, že samotné znění a systematika zákona o svobodném přístupu k informacím nedává možnost, aby v případě poskytnutí informací o příjemcích veřejných prostředků bylo v každém jednotlivém případě poměřováno, zda a v jaké míře má převážit zájem na poskytnutí informace, anebo zájem na ochraně soukromí toho, o němž je informace poskytována. Úvahu o konkurujících si zájmech a střetu základních práv zde totiž vyřešil již samotný zákonodárce tím, že paušálně upřednostnil právo na informace o příjemcích veřejných prostředků. Ani vydání citovaného rozhodnutí NSS však přístup Krajského úřadu Zlínského kraje nezměnilo a ten i nadále pokračoval v odmítání žádosti o informace.

Nemateriální újma žadatele spočívala ve stavu nejistoty ohledně výsledku řízení, do níž byl poškozený žadatel o informace v důsledku nepřiměřeně dlouze vedeného řízení uveden a v níž byl několik let v rozporu se zákonem udržován. Samotná výše přiznané částky se pak odvíjí ze stanoviska Nejvyššího soudu, dle kterého je v podmínkách ČR přiměřené, aby průtahy v řízení byly ohodnoceny částkou 15-20 tisíc korun ročně. Mezi průtahy řízení samozřejmě patří i situace, kdy povinný subjekt bezdůvodně oddaluje poskytnutí informace, ačkoliv zákon o svobodném přístupu k informacím pro poskytnutí informace stanoví poměrně krátkou lhůtu 15 dnů.

V daném případě soud přiznal žadateli náhradu na spodní hranici zmíněné sazby (15 tisíc/ rok), protože správní řízení se přímo nedotýkalo majetkové či osobní sféry žadatele. Na druhou stranu soud přiznal žadateli dvojnásobné odškodnění (30 tisíc / rok) za období následující po vydání rozhodnutí rozšířeného senátu NSS v říjnu 2014, a to z důvodu naprosto neakceptovatelného přístupu Krajského úřadu Zlínského kraje. Okresní soud ve Zlíně v tomto ohledu přihlédl zejména ke způsobu vyřizování žádosti o informace: „Postup Krajského úřadu Zlínského kraje (úřad) je naprosto neakceptovatelný, když úřad projevil nebývalou neúctu nejen k žalobci a realizaci jeho politického práva, ale také k moci zákonodárné (poslanecká sněmovna zamítla vládní návrh, který měl v reakci na předchozí rozhodnutí NSS zveřejňování informací o platech úředníků do budoucna zabránit), výkonné (opakující se zrušující rozhodnutí ministerstva, jehož právní názor byl pro úřad závazný) i soudní (judikatura NSS, zejména pak rozsudek rozšířeného senátu NSS z října 2015).“

Mgr. Petra Bielinová, advokátka. Od roku 2011 se věnuje tématům spjatým s komunální politikou. www.bielinova.cz

Článek byl zveřejněn v březnovém čísle časopisu Moderní obec 3/2016.
 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz