Petra Bielinová: Vymáhání nároku na náhradu škody po radních územně samosprávného celku v praxi

04.09.2015 19:59

Územně samosprávné celky jsou dle zákona o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze ze zákona povinny vymáhat nárok na náhradu škody po osobách, které vznik škody na majetku územně samosprávného celku svým jednáním zavinily. Takovými osobami mohou být (kromě zaměstnanců úřadu či dalších, mimo úřad stojících osob) také volení představitelé, tedy zastupitelé a zejména radní měst, obcí či krajů. K vymáhání nároku na náhradu škody pomocí civilní žaloby dochází zatím spíše výjimečně, nicméně nedávno se jedním takovým případem zabýval Obvodní soud pro Prahu 2.

Městské části Praha 2 (MČ) byla ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena v létě 2012 pokuta ve výši 300 tisíc za to, že MČ opakovaně uzavřela smlouvy na správu a provoz zdroje tepelné energie a na dodávku a odběr tepla, aniž by před uzavřením smlouvy zároveň MČ splnila svou zákonnou povinnost soutěžit dodavatele poptávané služby dle zákona o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka vzhledem ke své hodnotě měla být správně soutěžena jako veřejná zakázka nadlimitní, avšak MČ neinformovala o svém záměru zadat veřejnou zakázku žádný okruh potencionálních dodavatelů a výběr smluvního partnera provedla opakovaně zcela samostatně.

Po uložení pokuty ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se z podnětu občana MČ začal věcí zabývat nejprve kontrolní výbor zastupitelstva a následně i zastupitelstvo samotné. Po mnoha měsících projednávání několika orgány MČ, dospěla MČ k identifikaci osob, které vznik škody na majetku MČ zavinily, a následně MČ zahájila proces vymáhání nároku na náhradu škody.

V dubnu 2014 MČ písemně vyzvala k náhradě vzniklé škody ty radní, kteří o uzavření dotčených smluv bez předchozího výběrového řízení v roce 2009 rozhodovali. V zaslané výzvě byla mimo jiné uvedena také informace, že v případě, kdy požadovaná částka nebude uhrazena ze strany jednotlivých radních dobrovolně, bude se MČ domáhat svého nároku soudní cestou, a to na bývalém starostovi MČ, který byl předkladatelem návrhu postupu, který byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách a za který byla MČ následně pokutována ze strany Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Na základě písemné výzvy uhradil bývalý starosta MČ dobrovolně částku 33.500,- Kč. Ostatní radní, kteří pro uzavření smlouvy hlasovali, však žádnou částku k rukám MČ nesložili. Tento postup radních se dal očekávat, neboť již ve výzvě k zaplacení byli ze strany MČ informování, že v případě že škodu neuhradí dobrovolně, bude MČ nárok vymáhat soudně pouze po bývalém starostovi, a nikoli po všech radních.

Těsně před komunálními volbami v září 2014 podala MČ k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 žalobu na zaplacení zbylé částky 266.500,- Kč. Žalovaným je v daném soudním sporu výhradně bývalý starosta MČ jako osoba s největším podílem zavinění na vzniklé majetkové újmě. Zavinění MČ odvozuje zejména ze skutečnosti, že bývalý starosta byl předkladatelem návrhu na uzavření smlouvy bez předchozího výběrového řízení. Bývalý starosta nejenže uzavření smlouvy aktivně prosazoval, ale rovněž pro uzavření smlouvy (společně s dalšími radními) také sám hlasoval.

V dubnu 2015 Obvodní soud pro Prahu 2 uložil bývalému starostovi (zatím nepravomocně) povinnost zaplatit MČ částku 266.500,- Kč. Soud dospěl k závěru, že za způsobenou škodu odpovídají radní MČ společně a nerozdílně, a že poškozená MČ má právo si vybrat, po které osobě či osobách bude škodu vymáhat v plné výši. Důvodem pro takový postup může být například skutečnost, že vůči některým odpovědným osobám je poškozený v lepším procesním postavení (tj. spíše unese důkazní břemeno ohledně zavinění), případně i solventnost dané osoby. MČ je proto oprávněna celou škodu vymáhat po bývalém starostovi, s tím, že je na něm, aby se následně případně hojil na ostatních radních. 

Mgr. Petra Bielinová, advokátka. Od roku 2011 se věnuje tématům spjatým s komunální politikou. www.bielinova.cz

Článek byl zveřejněn v srpnovém čísle časopisu Moderní obec 8/2015.

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz