Petra Bielinová: Litoměřický Radniční zpravodaj před soudem

07.01.2016 20:05

Před dvěma lety vstoupila v platnost novela tiskového zákona, která pro vydavatele periodického tisku územně samosprávných celků zavedla několik nových povinností. Těmto povinnostem odpovídá také soudně vymahatelné právo zastupitele na otištění příspěvku, respektive tzv. doplňující informace. Jednu z prvních žalob již v srpnu tohoto roku rozhodl Okresní soud v Litoměřicích, když vydavateli uložil povinnost příspěvky zastupitelů zveřejnit. Rozsudek zatím není pravomocný.

Cílem stále relativně nové právní úpravy bylo především zamezit situacím, kdy příspěvky „nepohodlných“ zastupitelů byly vydavatelem radničního periodika opakovaně zcela odmítány, přestože výroba tisk a distribuce radničního zpravodaje je hrazena z veřejných prostředků. Pokud totiž radniční zpravodaj tiskne pouze politické názory vedení města, mění se informační funkce novin na pouhou politickou reklamu. A reklamu by si měla každá politická strana hradit z vlastních prostředků.

Na druhou stranu nelze právo zastupitele na uveřejnění příspěvku (případě právo na uveřejnění doplňující informace) vykládat ani tak, že vydavatel vždy musí uveřejnit v nejbližším možném vydání jakkoli dlouhý příspěvek každého zastupitele a to navíc na zcela libovolné téma. Za obsah čísla je odpovědný vydavatel a proto má právo na přiměřenou redakční úpravu, zejména pokud jde o gramatickou či stylistickou úroveň příspěvku. Redakční úpravy by však neměly zásadním způsobem měnit obsahové vyznění příspěvku.

Přiměřenost poskytnutého prostoru či oprávněnost redakčních úprav bude samozřejmě v konečném důsledku posuzovat soud a to vždy s ohledem na konkrétní okolnosti případu.

Příklad z praxe – částečná či úplná nečinnost vydavatele?

Na podzim roku 2014 se sedm zastupitelů města Litoměřice obrátilo na vydavatele Radničního zpravodaje a žádalo o zveřejnění několika příspěvků. Jednalo se zejména o kritický článek „Litoměřice se změny nedočkaly“, reagující na výsledek povolebních vyjednávání o koaličním uskupení na radnici. Dále se jednalo o sedm krátkých komentářů k ustavujícímu zasedání zastupitelstva. A konečně se jednalo o „medailonek“ každého zvoleného zastupitele. Zastupitelé zároveň vydavateli sdělili, že v případě, že pro všechny příspěvky nebude ve zpravodaji dostatečný prostor, přejí si nejvíce zveřejnit kritický článek o povolebním vyjednávání, pak komentáře k zasedání zastupitelstva a nejmenší prioritu stanovili pro medailonky vypracované na žádost redakce.

Vydavatel naopak uveřejnil pouze medailonky zastupitelů a jeden komentář k ustavujícímu zasedání zastupitelstva. Kritický článek „Litoměřice se změny nedočkaly“, ani zbylých šest komentářů k zasedání zastupitelstva zveřejněny nebyly. Zastupitelé vydavatele požádali o zveřejnění doplňující informace (v rozsahu nezveřejněných příspěvků) a když se ani pak situace nezměnila, podali zastupitelé žalobu k Okresnímu soudu v Litoměřicích.

V podané žalobě se všech sedm zastupitelů domáhalo uveřejnění zbylých šesti komentářů k zasedání zastupitelstva (kritického článku se žaloba nedotýká), a to s argumentem, že vydavatel jejich původní příspěvek nepřiměřeně zkrátil, když uveřejnil pouze komentář jeden a nikoli všech sedm komentářů. Soud žalobě vyhověl, avšak argumentu žalovaného vydavatele ohledně prekluze práva na uveřejnění doplňující informace se soud věnoval pouze okrajově. V tomto ohledu mám za to, že rozhodnutí soudu není zcela přesvědčivé, respektive že žaloba měla být koncipována jinak.

O co přesně jde?

Tiskový zákon stanoví pro uplatnění práva zastupitele poměrně složitý postup ohraničený několika lhůtami. Nejprve musí zastupitel čekat tři měsíce, zda jeho příspěvek bude či nebude uveřejněn „dobrovolně“. Teprve když uveřejněn není ani za tři měsíce, začíná zastupiteli běžet lhůta k žádosti o doplňující informaci. Ale pozor: žádost o doplňující informaci musí být u vydavatele uplatněna ve lhůtě tří měsíců od uplynutí lhůty pro dobrovolné uveřejnění informace, nebo do tří měsíců od chvíle, kdy byl otištěn nepřiměřeně zkrácený příspěvek.

A posouzení, zda se jednalo o nevydání příspěvku šesti zastupitelů, či o „pouhé“ zkrácení příspěvku sedmi zastupitelů, může být pro uplatnění práva na uveřejnění doplňující informace klíčové.

V Litoměřicích totiž došlo k tomu, že o vydání celého souboru příspěvků požádalo vydavatele všech sedm zastupitelů 18. listopadu 2014. Některé příspěvky byly vydavatelem uveřejněny 2. prosince 2014 (konkrétně všechny medailonky a jeden ze sedmi komentářů), a některé příspěvky uveřejněny nebyly vůbec (konkrétně kritický článek „Litoměřice se změny nedočkaly“ a zbylých šest komentářů zastupitelů). Následně 10. března 2015 požádalo všech sedm zastupitelů o uveřejnění doplňující informace, neboť jejich společný příspěvek týkající se komentářů k zasedání zastupitelstva byl dle jejich názoru vydavatelem nepřiměřeně zkrácen, když zveřejněn byl pouze jeden ze sedmi komentářů. Následně i žaloba je koncipována jako obrana proti zkrácenému příspěvku, když mezi žalobci figuruje i zastupitel, jehož komentář v Radničním zpravodaji uveřejněn byl v plném rozsahu.

Může se to zdát jako detail, ale pokud se skutečně jednalo o pouze zkrácený příspěvek, měla být žádost o doplňující informaci podle mého názoru skutečně podána do třech měsíců od vydání onoho zkráceného příspěvku; tedy nejpozději 2. března 2015. Je proto otázkou, proč žaloba nebyla koncipována jako žaloba pouze šesti zastupitelů, kterým příspěvek označený jejich jmény vydán nebyl vůbec – v takovém případě by žádost o uveřejnění doplňující informace byla podána v zákonné lhůtě a argument vydavatele o prekluzi by musel být soudem odmítnut.

Mgr. Petra Bielinová, advokátka. Od roku 2011 se věnuje tématům spjatým s komunální politikou. www.bielinova.cz

Článek byl zveřejněn v prosincovém čísle časopisu Moderní obec 12/2015.

 

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz