Petra Bielinová: Františkovy Lázně vymáhají nárok na náhradu škody

12.11.2015 20:03

Na začátku příběhu je pokuta ve výši 700 tisíc korun, kterou na konci roku 2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Františkovy Lázně. Město se několik let soudilo o zákonnost uložené pokuty a teprve na jaře roku 2014 se obrátilo s nárokem náhradu škody na společnost JUSTITIA, která městu v době realizace veřejné zakázky poskytovala služby jako externí poradce. Společnost odmítla škodu uhradit. Nárok na náhradu škody je nyní vymáhán soudně.

Zjištěná pochybení při zadávání veřejné zakázky

Podle pravomocného rozhodnutí ÚOHS mělo město Františkovy Lázně, coby zadavatel  veřejné zakázky, porušit postup stanovený v zákoně o veřejných zakázkách pro užší řízení, když nejprve nesprávně posoudilo písemné žádosti o účast v soutěži a dva zájemce o zakázku vůbec nevyzvalo k podání nabídky a zároveň následně v rozporu se zákonem vyloučilo ze soutěže dva jiné zájemce, byť tito (jak se následně v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže prokázalo) řádně doložili svou kvalifikaci k plnění zakázky. Výše uvedený nezákonný postup města přitom mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a město zároveň v roce 2010 uzavřelo smlouvu s vybraným uchazečem SYNER, s. r. o.

Zadavatel zvoleným nezákonným postupem při zadávání veřejné zakázky zamezil v účasti v zadávacím řízení čtyřem dodavatelům schopným předmět veřejné zakázky plnit a tím výrazně narušil soutěžní prostředí, neboť nelze vyloučit, že pokud by zadavatel při posuzování žádostí o účast, jakož i při posuzování prokázané kvalifikace postupoval v souladu se zákonem, mohla být jako nejvhodnější vybrána nabídka jiného uchazeče.

Odpovědnost za škodu vniklou na majetku města

Přímým důsledkem postupu města v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách je vznik škody na majetku města. Na majetku města v tomto případě vznikla škoda v minimální výši odpovídající uložené a městem zaplacené pokutě. Za způsobenou škodu odpovídá městu Františkovy Lázně každý, kdo se podílel na přípravě a realizaci nezákonného postupu při zadání té které veřejné zakázky. Takovými osobami by mohli být zejména zaměstnanci města, kteří se podíleli na přípravě veřejné zakázky, popřípadě i jednotliví členové rady města, popřípadě zastupitelstva města, pokud ten který orgán schválil postup, který byl v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. V daném případě by se nejspíše mohlo jednat o odpovědnost tehdejšího starosty, neboť město nemělo zvolenou radu města (po loňských volbách došlo ke změnám ve vedení města).

Vzhledem ke skutečnosti, že město Františkovy Lázně vyčkávalo s vymáháním nároku na náhradu škody až do doby, než bude Krajským soudem v Brně zamítnuta správní žaloba, kterou město napadlo rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nebylo již možné nárok na náhradu škody s úspěchem vymáhat po zaměstnancích či starostovi města, neboť v mezidobí se případný nárok vůči těmto osobám promlčel.

Pro vymáhání nároku na náhradu škody dále platí, že pokud město využilo v souvislosti se zadávacím řízení služeb advokátní kanceláře či jiného subjektu stojícího mimo úřad, je vždy třeba se s nárokem na náhradu škody obrátit i na tyto subjekty. Této možnosti město Františkovy Lázně nakonec v dubnu 2014 využilo, neboť vůči poradenské společnosti nárok na náhradu škody dosud promlčen nebyl. Nárok na náhradu škody město Františkovy lázně nyní vymáhá soudní cestou.

Mgr. Petra Bielinová, advokátka. Od roku 2011 se věnuje tématům spjatým s komunální politikou. www.bielinova.cz

Článek byl zveřejněn v říjnovém čísle časopisu Moderní obec 10/2015.

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz