Obce, města a kraje a vymáhání nároku na náhradu škody

15.01.2020 13:55

Města, obce i kraje jsou podle zákonů (o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze) povinny vymáhat škodu, která na jejich majetku vznikne, a to případně i soudní cestou. Za včas uplatněný nárok na náhradu škody lze považovat jen takový postup, při němž osoba, která je za škodu zodpovědná, nebude moci vůči územně samosprávnímu celku uplatnit námitku promlčení. Vymáhání nároku na náhradu škody však není správné odkládat až do doby těsně před promlčením nároku - v mezidobí se totiž odpovědná osoba může zbavit majetku, ze kterého by mohla být škoda uhrazena.

Za způsobenou škodu mohou být odpovědní jak zaměstnanci obce (podle zákoníku práce), tak nejrůznější externí poradci (dříve podle obchodního zákoníku, dnes podle občanského zákoníku), stejně jako volení zástupci měst a obcí (podle občanského zákoníku). Podle typu odpovědné osoby se liší i promlčecí doba. Další komplikací je změna občanského práva od ledna 2014, kdy pro některé nároky je třeba vycházet z občanského zákoníku "původního" a pro jiné již z nového občanského zákoníku.

Vyčíslit škodu a označit správně odpovědnou osobu a podat žalobu ke věcně i místně příslušnému soudu je poměrně složité, proto se vyplatí využít služeb právníka (buď interního zaměstnance, nebo advokáta).

V průběhu roku 2017 pracujeme na analýze, jejímž výstupem bude zjištění, do jaké míry jsou vymáhány škody způsobené na veřejném majetku (na majetku obcí, měst, ale i státu) a s jakým výsledkem. Analýza se týká vymáhání pokut uložených Úřadem pro ochranu hodpodářské soutěže v letech 2012-2015. Ve druhé aktualizaci z roku 2019 je analýza rozšířena o pokuty uložené v letech 2016-2017.

Analýza vymáhání nároku na náhradu majetkové újmy (2017) zde
Příloha 1 - podkladová data k analýze zde

Analýza vymáhání nároku na náhradu majetkové újmy - aktualizace (2018) zde 
Příloha 1 - podkladová data k analýze zde 

Analýza vymáhání nároku na náhradu majetkové újmy - 2. aktualizace (2019) zde
 
Na základě naší analýzy z roku 2018 byl podán poslanecký návrh na změnu zákona o majetku státu (únor 2019) zde. Poslanecký návrh z pera opoziční politické strany nebyl dlouho projednán ani v prvním čtení, proto byl text novely později načten jako pozměňovací návrh k tisku 69. V této podobě byl zákon schválen Poslaneckou sněmovnou a nyní (leden 2020) návrh novely projednává Senát ČR.
 
Díky podpoře Ministerstva spravedlnosti můžeme publikovat aktualizovanou verzi analýzy - již třetí aktualizace (2020) zde.
 

Vypracování první verze analýzy finančně podpořilo Ministerstvo vnitra v roce 2017 dotací ve výši 100 tisíc korun. 

V roce 2018 podpořilo vypracování aktualizace analýzy Ministerstvo vnitra dotací v rámci projektu Právní poradna (celý projekt byl podpořen částkou 350 tisíc korun, nejednalo se o podporu pouze analýzy).

V roce 2019 podpořilo vypracování druhé aktualizace analýzy Ministerstvo vnitra dotací v rámci projektu Právní poradna (celý projekt byl podpořen částkou 467.304 Kč, nejednalo se o podporu pouze analýzy). Analýza byla doplněna o vymáhání škod uložených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v letech 2016-2017.

V roce 2020 podpořilo vypracování třetí aktualizce analýzy Ministerstvo spravedlnosti v rámci projektu Právní poradna (MS převzalo dotační program od Ministerstva vnitra). Analýza byla doplněna o nové informace ke "starým" pokutám a o zcela nové informace týkající se pokut uložených ÚOHS v roce 2018. Celková podpora projektu Právní poradny činila 286.300 Kč. Projekt zahrnoval i další aktivity, nikoli pouze vypracování analýzy.

Bližší informace Vám sdělí naše právnička Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), tel. 605 54 34 19

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz