Lesní hospodaření města Lanškroun

28.06.2020 16:44

Město Lanškroun vlastní přes 300 hektarů lesa. V letech 2003-2018 vykonával funkci správce lesa a lesního hospodáře zaměstnanec MÚ Lanškroun pan Bureš. Mimo jiné bylo jeho pracovní náplní pečovat o lesní porost a určovat, které stromy budou pokáceny a tím pádem také o tom, které dřevo bude prodáno. V prosinci 2018 se stal pan Bureš pro město nadbytečným zaměstnancem a byl s ním ukončen pracovní poměr výpovědí (jejíž neplatnost na podzim 2019 vyslovil Okresní soud v Ústí nad Orlicí). Po té, co soud prohlásil ukončení pracovního poměru pana Bureše za neplatné, dostal pan Bureš v listopadu 2019 novou výpověď (tentokrát z důvodu závažného porušení pracovní kázně). O platnosti této výpovědi soud dosud nerozhodl.

Zajímavé je, jak se město Lanškroun rozhodlo nadále řešit péči o městské lesy. Vypsalo totiž na počátku roku 2019 rovnou dvě výběrová řízení. První bylo na funkci Odborného lesního hospodáře, který pečuje o les, sleduje zdravotní stav porostu, upozorňuje na nutnost těžby dřeva a zadává úkoly Správci lesa. Druhé výběrové řízení bylo vypsáno na funkci Správce lesa. Ten mimo jiné pro město zajišťuje těžbu dřeva a zprostředkovává jeho prodej; je však vázán nejen pokyny vlastníka lesa (město Lanškroun), ale i pokyny Odborného lesního hospodáře. Samotné kupní smlouvy (prodej dřeva) schvaluje rada města, respektive starosta města.

Do výběrového řízení na Odborného lesního hospodáře se v lednu 2019 přihlásil i nadbytečný zaměstnanec pan Bureš. Výběrové řízení bylo následně zrušeno a obratem vyhlášeno znova v pozměněném znění. Nově byla po uchazečích požadována i koncepce lesního hospodářství a doložení referencí. Co již zadávací dokumentace k této veřejné zakázce malého rozsahu neobsahovala, jsou kritéria výběru vítězného uchazeče, což bylo následně kritizováno i kontrolním výborem města Lanškroun. Odborným lesním hospodářem se stal pan Šplíchal. 

Ve stejnou dobu bylo vyhlášeno i výběrové řízení na Správce lesa. Žádný ze zájemců nebyl vybrán a město následně uzavřelo smlouvu s panem Kubíkem, který se výběrového řízení nezúčastnil. Také toto výběrové řízení bylo ze strany kontrolního výboru města Lanškroun kritizováno, mimo jiné i proto, že tajemník města v rámci hledání zájemce o výkon funkce správce lesa obeslal s nabídkou i společnost Ulrych – Šplíchal s.r.o., která je personálně a majetkově propojena s tehdejším Odborným lesním hospodářem panem Šplíchalem.

Pan Šplíchal a pan Kubík vykonávali své funkce zhruba od jara do prosince 2019. V této době uzavíralo město Lanškroun smlouvy na prodej dřeva výhradně se společností Hradecká lesní a dřevařská společnost. Tato společnost však byla jen prostředníkem, dřevo bylo následně prodáno společnosti Ulrych – Šplíchal s.r.o. a následně putovalo do Rakouska. Podle informací občana, který se na nás obrátil kvůli právní analýze případu, samotné dřevo odjíždělo z lesů města Lanškrouna rovnou do Rakouska (a pouze „papíry“ putovali po výše zmíněných společnostech). Zisk z prodeje dřeva tak patrně plynul jinam než do rozpočtu města Lanškroun.

V roce 2020 se město Lanškroun rozhodlo znovu obsadit pozici jak Odborného lesního hospodáře, tak Správce lesa. Funkci Odborného lesního hospodáře v současné době pro město Lanškroun vykonávají Lesy ČR a to pravděpodobně opět bez výběrového řízení. Bývalý zaměstnanec MÚ Lanškroun pan Bureš se tentokrát přihlásil do výběrového řízení na funkci Správce lesa, ze soutěže byl však vyloučen a město si následně vybralo společnost Vančura invest s.r.o.

Těžbu dřeva v roce 2020 pro město Lanškroun zajišťuje rovněž Vančura invest s.r.o. Konečně ta stejná společnost si vytěžené dřevo od města i kupuje (a co se s ním dál děje není známo).

Zopakujme si, že rozhodnutí o tom, zda určitá kupní smlouva na prodej dřeva bude či nebude uzavřena, leží stejně jako v předchozích letech na městu Lanškroun. Pokud si město (rada města, starosta města) dokáže pohlídat kvalitu dřeva a odpovídající kupní cenu, nemuselo by to samo o sobě vadit.

Je však město schopné reálně kontrolovat společnost Vančura invest?

 

Dokumenty:

Bureš – bývalý zaměstnanec města Lanškroun
Výpověď pro nadbytečnostrozsudek soudu
Výpověď pro porušování pracovní kázně

2019
Odborný lesní hospodář – pan Šplíchal
Správce lesa – pan Kubík

2020
Odborný lesní hospodář – Lesy ČR
Správce lesa – Vančura invest
Těžba dřeva – Vančura invest
Kupní smlouva na dřevo – Vančura invest

Výtky kontrolního výboru
Reportáž ke kauze

Více informací poskytne Mgr. Petra Eliášová, tel. 605 54 34 19

Zpracování kauzy bylo v roce 2020 podpořeno v rámci projektu Právní poradny (finanční podpora Ministerstva spravedlnosti v roce 2020)

Kontakt

Právo ve veřejném zájmu IČ: 03853462
Chalupkova 1367
149 00 Praha 4

Bankovní spojení:
2900774131/2010
Mgr. Petra Eliášová (dříve Bielinová), předsedkyně
605 54 34 19
petra.eliasova@pvvz.cz